___________

Regulamin korzystania z serwisu talentbase.pl

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Talent Base sp. z o.o. został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Zakresem regulacji objęte są zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu pod nazwą Talent Base (zwanego dalej "Serwisem") do wspomagania procesów rekrutacyjnych i employer branding w firmach i agencjach rekrutacyjnych.
 2. Spółka Talent Base sp. z o.o. informuje, że każdy Użytkownik, który zarejestrował się jako klient poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://customer.talentbase.pl/p/register zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Operatorem serwisu oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest spółka Talent Base sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Uznamska 34/3, 03-699 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390185, kapitał zakładowy 80000 PLN, NIP 5272658360, REGON 142957943 (zwana dalej: "Operatorem").
 4. Operator udostępnia Użytkownikom adres email: support@talentbase.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 5. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Operatora, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
 6. Definicje użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

  "Serwis" - serwis internetowy talentbase.pl dostępny pod adresem https://customer.talentbase.pl "Operator" - prowadząca Serwis spółka Talent Base sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-699), ul. Uznamska 34/3, wpisana przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000390185, NIP 5272658360, REGON 142957943, kapitał zakładowy 80.000 PLN.
  "Regulamin" - niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki użytkowników, prawa i obowiązki Operatora.
  "Użytkownik" - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Operatora i zarejestrowała się jako klient poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem https://customer.talentbase.pl/p/register
  "System Talent Base" - innowacyjna aplikacja internetowa do wspomagania i prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz employer branding dla firm i agencji rekrutacyjnych, w umowie nazywana Serwisem,
  "Dane Osobowe" - dane osobowe osób fizycznych biorących udział w postępowaniach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Użytkownika za pomocą systemu Talent Base lub inne dane wprowadzone przez Użytkowników,
  "Strona kariery w szablonie graficznym Użytkownika" - przygotowanie Strony Kariera zgodnie z indywidualnie opracowanym przez Operatora projektem wizualnie odpowiadającym Stronie firmowej Użytkownika,
  "Rekruter" - zbiór zasobów dający pełne uprawnienia do wszystkich funkcjonalności w Serwisie,
  "Rekruter wspierający" - zbiór zasobów dający najmniejsze uprawnienia w Serwisie, umożliwiający wgląd wyłącznie do rekrutacji i Kandydatów przydzielonych przez Administratora konta firmowego, a nadto pozwalający na dodawanie etykiet, ocen oraz notatek w profilach Kandydatów, 
  "Oferta pracy" - dodana przez Użytkownika do Serwisu oferta pracy lub współpracy. Oferty, które pojawiają się na Stronach Kariera są również indeksowane przez wyszukiwarki pracy,
  "Okres abonamentowy" - okres, za jaki uiszcza się wynagrodzenie wynoszący jeden miesiąc kalendarzowy,
  "Wynagrodzenie" - łączna opłata za korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu w wysokości uzgodnionej z Użytkownikiem w odrębnym porozumieniu,
  "Uprawnienia Użytkownika" - zakres funkcjonalności Serwisu, do których dostęp został nadany Osobie upoważnionej przez Użytkownika.
  "Standardowa strona kariery" - strona internetowa ulokowana na serwerach Operatora, charakteryzująca się możliwością zamieszczania na niej ofert pracy, automatycznie generująca odpowiadające ofertom pracy formularze aplikacyjne, umożliwiająca bezpośrednie zamieszczenie danych kandydatów w bazie danych Użytkownika,
  "Strona firmowa Użytkownika" - strona klienta prezentująca prowadzoną przez niego działalność,
  "Testowa wersja systemu Talent Base" - bezpłatna, 14 - dniowa wersja systemu Talent Base, dostępna w dwóch planach Talent Base Mini oraz Talent Base Pro,
  "Umowa" - umowa, na podstawie której Operator zobowiązuje się udostępnić na rzecz Klienta system Talent Base i na podstawie której Operator świadczy usługi
  "Cennik" - podstrona informująca o wysokości wynagrodzenia miesięcznego za korzystanie z usług Operatora w tym za korzystanie z planu Talent Base Mini i Talent Base Pro dostępna adresem http://talentbase.pl/cp/s/cennik
  "Subskrybent newslettera" - osoba, która wyraziła chęć otrzymywania wiadomości email od Użytkownika poprzez dodanie swojego adresu email do bazy newsletterowej na stronie kariery Użytkownika
  "Kandydat" - osoba aplikująca poprzez formularz aplikacyjny na ofertę pracy opublikowaną przez Użytkownika na stronie kariery lub portalach z ogłoszeniami pracy
  "Login" - adres email podawany przez Użytkownika podczas rejestracji jako klient, służący do logowania się do Systemu Talent Base
  "Hasło" - ciąg znaków wykorzystywany do zabezpieczenia logowania do Systemu Talent Base. Każdy Użytkownik ma swoje hasło. Hasło generowane jest po właściwej rejestracji.
  "Usługa" - usługa mająca na celu płatne udostępnienie Użytkownikowi przez Operatora systemu Talent Base.

2 Usługi świadczone przez Operatora

 1. Podstawową usługą świadczoną przez Operatora na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu jest udostępnianie systemu Talent Base do wspomagania i prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz employer branding dla firm i agencji rekrutacyjnych.
 2. Z usługi opisanej w ust. 1 powyżej Użytkownik może korzystać w jednym z trzech planów: Talent Base Mini, Talent Base Pro lub Talent Base Max. Szczegółowy opis funkcjonalności poszczególnych pakietów znajduje się na stronie internetowej http://talentbase.pl/cp/s/abonament1
 3. Plan Talent Base Mini oraz Talent Base Pro umożliwiają prowadzenie nieograniczonej liczby rekrutacji, prowadzenie i pielęgnowanie bazy cv oraz prowadzenie standardowej strony kariery zawierającej aktualności oferty pracy, newsletter z możliwością dodawania podstron i galerii zdjęć.
 4. Plan Talent Base Mini pozwala na utworzenie jednego konta Rekrutera, dwóch kont Rekruterów Wspierających oraz pozwala na przechowywanie do 1000 dokumentów cv w bazie. Maksymalny rozmiar jednego dokumentu cv to 500 kB (kilobajtów). W planie Talent Base Mini niedostępne są masowe operacje na dokumentach cv.
 5. Plan Talent Base Pro pozwala na utworzenie trzech kont Rekruterów, nieograniczonej liczby kont Rekruterów wspierających oraz pozwala na przechowywanie do 5000 dokumentów cv w bazie. Maksymalny rozmiar jednego dokumentu cv to 500 kB (kilobajtów). Plan Talent Base Pro zawiera pełen zestaw funkcjonalności.
 6. Plan Talent Base Mini oraz Talent Base Pro jest dostępny w bezpłatnej 14-dniowej wersji testowej z której Użytkownika może skorzystać na zasadach opisanych w par. 3.
 7. Plan Talent Base Max jest stworzony z myślą o bardziej wymagających Użytkownikach. Pozwala on na utworzenie nieograniczonej liczby kont Rekruterów oraz nieograniczonej liczby kont Rekruterów Wspierających. W przypadku planu Talent Base Max maksymalny rozmiar jednego dokumentu cv oraz ilość przechowywanych dokumentów cv w bazie jest ustalana indywidualnie według wymagań Użytkownika. Plan Talent Base Max zawiera pełne dostosowanie graficzne stron kariery do layoutu serwisu firmowego Użytkownika oraz dostosowanie graficzne szablonów wiadomości email wysyłanych do Kandydatów oraz Subskrybentów newslettera. W ramach planu Talent Base Max strony kariery dostępne są w wielu wersjach językowych.
 8. Korzystanie przez Użytkownika z planów Talent Base Mini, Talent Base Pro i Talent Base Max jest płatne a wysokość wynagrodzenia za usługi świadczonego przez Operatora na rzecz Użytkownika w ramach planu jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb Użytkownika i określona jest w ramach oddzielnej umowy.

3 Testowa wersja systemu Talent Base

 1. Użytkownik, który wybrał plan Talent Base Mini lub Talent Base Pro może korzystać z Systemu Talent Base w ramach wybranego przez siebie planu bezpłatnie przez pierwszych 14 dni od momentu rejestracji jako klient pod adresem https://customer.talentbase.pl/p/register
 2. W 14-dniowym okresie testowym dostępne są wszystkie funkcjonalności Systemu Talent Base w ramach wybranego przez Użytkownika planu.
 3. Przed upływem 14-dniowego okresu testowego Użytkownik otrzyma od Operatora wiadomość email na adres poczty elektronicznej (email) podany przez Użytkownika podczas rejestracji z informacją o kończącym się okresie testowym i instrukcją postępowania w przypadku kiedy Użytkownik jest zainteresowany odpłatnym korzystaniem z systemu Talent Base.
 4. Po 14 dniach okresu testowego następuje blokada dostępu do Systemu Talent Base dla Użytkownika o ile Użytkownik nie wpłacił należnego Wynagrodzenia za Usługę za pierwszy Okres abonamentowy i nie wyraził zainteresowania odpłatnym korzystaniem z Systemu Talent Base.
 5. Zablokowane konto Użytkownika zostaje usunięte po upływie 7 dni od momentu zakończenia 14-dniowego okresu testowego wraz z wprowadzonymi przez Użytkownika danymi, a Umowa o której mowa w par. 4 pkt. 5 zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje rozwiązana o ile Użytkownik nie wpłacił należnego Wynagrodzenia za Usługę za pierwszy Okres abonamentowy i nie wyraził zainteresowania odpłatnym korzystaniem z Systemu Talent Base.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Systemu Talent Base w trakcie trwania bezpłatnego 14-dniowego okresu testowego bez podania przyczyny, a Umowa o której mowa w par. 4 pkt. 5 zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w takim przypadku zostaje rozwiązana.

4 Umowa z Operatorem i zasady korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

  a) połączenie z siecią Internet;

  b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

  c) korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższych, Chrome, Opera lub Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub wyższych umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

  d) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 2. Zawarcie Umowy z Operatorem następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://customer.talentbase.pl/p/register i wykonanie kolejnych czynności zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w Serwisie oraz złożenie oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i zasad polityki prywatności wydawanych przez Operatora, a znajdujących się odpowiednio na stronach internetowych: http://talentbase.pl/cp/s/regulamin http://talentbase.pl/cp/s/privacy
 3. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: nazwę firmy, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (login) i telefon. Pozostałe dane Użytkownika, takie jak: pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, NIP są podawane przez Użytkownika podczas rozpoczęcia korzystania z Usług w ramach Serwisu.
 4. Po rejestracji Użytkownik dostaje wygenerowane hasło z systemu Talent Base.
 5. Podawane przez Użytkownika dane, o których mowa w ust. 4 powyżej winny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie obowiązywania Umowy, Użytkownik jest zobligowany do niezwłocznego aktualizowania tych danych.
 6. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić wprowadzone do Serwisu przy rejestracji dane poprzez zalogowanie się do swojego konta i wejście w zakładkę ustawienia, jak również w ten sam sposób może dokonywać ich aktualizacji.
 7. Po zawarciu Umowy i po zakończeniu bezpłatnego 14-dniowego okresu testowego oraz uiszczeniu opłaty za wybrany przez Użytkownika plan Usługi, do korzystania z Serwisu wystarcza każdorazowe zalogowanie Użytkownika na stronie http://customer.talentbase.pl poprzez poprawne wpisanie nazwy użytkownika (Loginu) oraz Hasła.
 8. Podczas obowiązywania Umowy Użytkownik nie może udostępniać swoich danych identyfikacyjnych (Loginu i Hasła) osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności tych danych, Użytkownik powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt Operatorowi.
 9. Użytkownik nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Operatorem na inne osoby, bez wyraźnej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani nie rozpowszechniać w jakikolwiek sposób Serwisu Talent Base, Oprogramowania lub jakichkolwiek ich elementów i ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za jakiekolwiek ich nieuprawnione rozpowszechnianie lub powielenie oraz za wynikłe stąd szkody poniesione przez Operatora.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykorzystywania Serwisu Talent Base, Oprogramowania ani jakichkolwiek ich elementów w celu rozwoju, produkcji lub wprowadzenia do obrotu programu komputerowego, w formie identycznej lub zbliżonej do Serwisu Talent Base.
 12. Użytkownik zobowiązuje się, że w okresie 2 lat od dnia udostępnienia Serwisu Talent Base nie będzie podejmował ani wykonywał (pośrednio lub bezpośrednio) działalności konkurencyjnej w stosunku do Operatora, ani też uczestniczył w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
 13. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 8-12 niniejszego paragrafu, Użytkownik zapłaci na rzecz Operatora karę umowną w wysokości 150.000 zł za każdy przypadek naruszenia, nie później niż w terminie 14 dni od daty wezwania przez Operatora. Kara umowna nie pozbawia Spółki możliwości dochodzenia odszkodowania, na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 14. W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasła, powinien zwrócić się do Operatora z prośbą o wygenerowanie nowego Hasła.
 15. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta na czas nieokreślony. Opłata za korzystanie z wybranego przez Użytkownika planu Usługi uiszczana jest z góry za 1 miesiąc i nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie. Po otrzymaniu opłaty, Operator wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, która jest doręczana Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany przez niego przy zawieraniu Umowy adres poczty elektronicznej (e-mail).
 16. Użytkownik może odstąpić od Umowy, zaprzestać korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto w każdym czasie poprzez wysyłanie na adres sales@talentbase.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W takim wypadku z Serwisu zostają usunięte wszystkie dane wprowadzone przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Serwisu przed zakończeniem okresu, za jaki uiszczono opłatę, opłata ta nie jest zwracana ani w całości ani w części.
 17. Operator może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zablokowanie dostępu do Serwisu, jeśli Użytkownik:

  a) narusza postanowienia Regulaminu,

  b) podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,

  c) podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,

  d) dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,

  e) działa na szkodę Operatora,

  f) podał nieprawdziwe dane, o których mowa w ust. 4 powyżej.

 18. W przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie lit. a) - f) uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.
 19. Podany przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy lub później zmieniony adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Operatora do:

  a) przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail przypomnienia nazwy użytkownika (Loginu) lub adresu strony do ustalania nowego Hasła,

  b) kontaktowania się Operatora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Serwisem (w szczególności do informowania o zmianach w Serwisie, nowych usługach, aktualnościach, itp.).

 20. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie danych i informacji, o których mowa w ustępie powyżej oraz na przetwarzanie w tych celach adresu e-mail podanego podczas zawierania Umowy.
 21. Serwis jest dostępny dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Operator uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji).
 22. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu będą możliwe do przewidzenia Operator powiadomi Użytkowników o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie internetowej https://customer.talentbase.pl
 23. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu należy zgłaszać na adres: support@talentbase.pl
 24. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
 25. Operator w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 26. Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Serwisie materiałów o bezprawnym charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora.
 27. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu oraz zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami 4 Regulaminu.

5 Dane osobowe

 1. Dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika ma wyłącznie Użytkownik, z zastrzeżeniem par. 5 pkt 3 oraz par. 5 pkt. 4.
 2. Zbiór danych osobowych gromadzony przez Użytkownika w systemie Talent Base jest własnością Użytkownika, który jako administrator danych zobowiązany jest do jego rejestracji w GIODO (Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych).
 3. Użytkownik, jako administrator danych osobowych osób fizycznych biorących udział w postępowaniach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Użytkownika za pomocą systemu Talent Base powierza Operatorowi przetwarzanie Danych Osobowych, a Operator zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, w szczególności Ustawy "o ochronie danych osobowych", postanowieniami zawartej z Umowy oraz z zachowaniem należytej staranności.
 4. Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Operatora jest przeprowadzanie procesu automatycznego przetwarzania danych zawartych w Aplikacjach oraz przechowywanie dokumentów i Danych Osobowych przesyłanych przez Kandydatów.
 5. Operator niniejszym oświadcza, że:
  1. posiada wiedzę i umiejętności oraz sprzęt potrzebny do rzetelnego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,
  2. zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z prawem, profesjonalnie i z należytą starannością,
  3. zobowiązuje się do wykorzystania Danych Osobowych, jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, zgodnie z celami w niej opisanymi,
  4. zobowiązuje się stosować przy przetwarzaniu Danych Osobowych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych Osobowych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy "o ochronie danych osobowych" oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. "w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych" (Dz.U.04.100.1024) oraz z innych przepisów, które zostaną wydane w wykonaniu przepisów Ustawy.
 6. Dane Osobowe będą przetwarzane w zakresie, w jakim zostaną udostępnione przez osoby fizyczne zainteresowane ofertami pracy ogłaszanymi przez Użytkownika, a w szczególności obejmą: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres zamieszkania, stan cywilny, miejsce pracy, przebieg kariery zawodowej, wykształcenie, tytuły zawodowe, ukończone szkoły oraz szkolenia, znajomość języków obcych, praktyczne umiejętności, zainteresowania.
 7. Operator zobowiązuje się do:
  1. przetwarzania wszelkich powierzonych Danych Osobowych, wyłącznie w celu wywiązania się z postanowień Umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy "o ochronie danych osobowych";
  2. wprowadzenia wymaganych środków organizacyjnych i technicznych, a w szczególności:

   a) W wypadku, gdy przekazane Dane Osobowe są przetwarzane przez Operatora w systemie komputerowym, jest on chroniony hasłem dostępu, a każda z osób mająca dostęp do systemu komputerowego i przetwarzająca w nim Dane Osobowe, posiada ustalony indywidualny identyfikator użytkownika. System informatyczny zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz modyfikowane.

   b) Wszyscy pracownicy Operatora przetwarzający dane i posiadający dostęp do danych posiadają w tym zakresie imienne upoważnienie.

   c) Operator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych.

   d) Pracownicy Operatora zostali poinformowani przez Operatora o obowiązkach wynikających z niniejszej umowy oraz o obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w Umowie.

   e) Operator odebrał pisemne oświadczenie od każdej z osób mających dostęp do Danych Osobowych o fakcie zaznajomienia z przepisami o ochronie danych osobowych.

   f) Operator posiada dokumentację dotyczącą polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

   g) Operator wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony Danych Osobowych.

   h) Nieprzekazywania Danych Osobowych osobom niezaangażowanym w wypełnianie zobowiązań wynikających z postanowień Umowy, a po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy - do przekazania Danych Osobowych Użytkownikowi na płycie CD/DVD zabezpieczonej hasłem, potwierdzając ten fakt protokołem zdawczo-odbiorczym.

   i) Do trwałego zniszczenia i wykasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy zapisów oraz dokumentów zawierających Dane Osobowe oraz zwrócenia Użytkownikowi wszelkich Danych Osobowych, co nastąpić ma po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, a także na każde żądanie Użytkownika, w ciągu 7 dni od zaistnienia każdego z tych zdarzeń.

   j) W wypadkach określonych w zdaniu poprzednim Operator zobowiązany jest do trwałego usunięcia wszelkich zapisów zawierających Dane Osobowe oraz wszelkich zawierających te dane dokumentów oraz nośników, jeżeli takowe zostały sporządzone. Fakt ten zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Operatora.

 8. Wszelkie decyzje Użytkownika dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, odbiegające od ustaleń zawartych w Umowie i niniejszym Regulaminie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 9. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych następuje na czas obowiązywania Umowy.

6 Zakres odpowiedzialności Operatora

 1. Operator podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 2. Operator ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie i zaniechanie także za działania swoich pracowników i innych osób przy pomocy których przetwarza powierzone Dane Osobowe.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Operatora.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej Hasła lub Loginu.

7 Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu działania serwisu i świadczonych usług należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres support@talentbase.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Operatora niezwłocznie w kolejności wpływania.
 4. O sposobie rozpatrzenie reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w postaci elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 5. O sposobie rozpatrzenie reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w formie poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

8 Zmiany Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w emailu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, uznaje się, że Użytkownik akceptuje zmiany Regulaminu i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora, jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej talentbase.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi posiadającemu konto Administratora konta firmowego przy próbie logowania do Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany przy próbie logowania się do systemu, uznaje się że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
Jeżeli Użytkownik odrzuci zmiany Regulaminu, umowa wygasa z ostatnim dniem Okresu abonamentowego, za który Użytkownik uiścił opłatę abonamentową.

9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej talentbase.pl.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej talentbase.pl, a także w siedzibie Operatora.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem wynikłych w związku ze świadczeniem przez Operatora usług w ramach Serwisu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Warszawie, przy czym wybór sądu właściwego zależny jest wyłącznie od woli Operatora.

W imieniu spółki Talent Base sp. z o.o.
Konrad Krzemiński, Prezes Zarządu

Aktualności więcej aktualności

Multibranding dla agencji rekrutacyjnej – wdrożenie Talent Base dla HR Contact

2 kwietnia 2016

Agencja rekrutacyjna HR Contact z Rzeszowa zrealizowała we współpracy z Talent Base unikatowy projekt strony internetowej dla kandydatów – hrcontact.pl. W ramach strony agencja poprowadzi dwie oddzielne marki: HR Contact Pharma – dla pracodawców i pracowników branży farmaceutycznej oraz HR Contact Business – dla pozostałych sektorów rynku pracy.

Kariera w TalentBASE

Młodszy programista Java

(Warszawa, mazowieckie)

Webdesigner / grafik (do dużego projektu; możliwa praca zdalna)

(Warszawa (lub zdalnie), mazowieckie)

Web developer (HTML, CSS, Javascript, XSLT)

(Białystok, podlaskie)

Asystent ds. sprzedaży

(Warszawa, mazowieckie)